40 phút chỉ mô phỏng được 1 giây của não người

C-STAT