Amip ký sinh giết chết tế bào bằng cách ngoạm từng mảng

C-STAT