Ấn Độ sẽ phóng tàu vũ trụ có người vào năm 2016

C-STAT