Anh sẽ có thành phố dùng robot để tự sửa chữa đầu tiên trên thế giới

C-STAT