Australia phát hiện khẩu đại bác niên đại từ 250 năm trước

C-STAT