Bài toán logic "1 trên 1.000 người giải được"

C-STAT