Bạn có biết chiếc lỗ nhỏ trên que kẹo dùng để làm gì không?

C-STAT