Bão di chuyển ngày càng chậm trên toàn cầu

C-STAT