Bão nhiệt đới ngày càng di chuyển chậm dần và đó là tin xấu đối với tất cả chúng ta

C-STAT