Bất thường tại tầng ozone khu vực xích đạo

C-STAT