Biến năng lượng chuyển động cơ thể người thành pin

C-STAT