Bước đầu thành công trong việc kết nối các bộ não người với nhau

C-STAT