Các nước trên thế giới chỉ còn cơ hội rất mong manh để cứu Trái đất

C-STAT