Các sọc vằn kích thước nano có thể là nguyên nhân quan trọng cho tính siêu dẫn?

C-STAT