Cảnh giác với áp thấp nhiệt đới ở Nam Biển Đông

C-STAT