Cảnh vi khuẩn ăn DNA để có thể tiến hóa thành chủng kháng kháng sinh

C-STAT