CEO Microsoft: Robot sẽ không bao giờ thay thế được con người trong tương lai

C-STAT