Chờ kinh phí, nhiều di tích cổ đang biến mất

C-STAT