Chứng minh được Bell không phát minh ra điện thoại?

C-STAT