Chuột, gà, heo, rắn sẽ bị xóa tên khỏi 12 con giáp?

C-STAT