Con người có thể "nhìn" bằng âm thanh như loài dơi?

C-STAT