Đài thiên văn không gian "mù" ngừng hoạt động

C-STAT