Đây mới chính là 10 người may mắn nhất trong lịch sử thế giới!

C-STAT