“Đũa thần” phát hiện virus truyền bệnh cho người và vật

C-STAT