Dùng nhiều loại thuốc cùng một lúc rất nguy hiểm

C-STAT