Gần 150 con cá voi chết trên bờ biển Australia

C-STAT