Gần 300 người chết, hàng ngàn người ngủ ngoài trời lạnh

C-STAT