Giờ chót, NASA đảo ngược quyết định đưa tàu không gian Atlantis trở lại giàn phóng

C-STAT