Hàng trăm nghìn loài thể thực khuẩn: Có mặt trong các đại dương trên thế giới.

C-STAT