Hố sâu nhất Trái đất: đào 24 năm liền được 12km, còn hơn 6300km nữa mới tới tâm Trái đất

C-STAT