Indonesia phát cảnh báo sóng thần sau động đất

C-STAT