Kết nối não người giúp chia sẻ suy nghĩ đã trở thành công nghệ có thật rồi!

C-STAT