Khánh Hòa: Nguy cơ tuyệt chủng voọc chà vá chân đen ở Ninh Hòa

C-STAT