"Không ai nói trước được tác hại của cây trồng biến đổi gen"

C-STAT