Không chỉ con người, loài ong cũng bị stress vì công việc

C-STAT