Kính Hubble chụp ảnh sao chổi đang hoạt động ở khoảng cách 2,4 tỷ km

C-STAT