Kính MWA giúp phát hiện rác thải vũ trụ nguy hiểm

C-STAT