Kính nhìn đêm có thể giúp lính Mỹ phát hiện bẫy mìn

C-STAT