Kính thiên văn Hubble chứng minh lý thuyết hình thành hành tinh

C-STAT