Lạ kỳ thú có bộ mặt cười, hình dáng nửa lừa nửa thỏ

C-STAT