Lần đầu tiên giải mã được DNA của loài chuột túi

C-STAT