Lần đầu tiên phát hiện hành tinh giàu carbon

C-STAT