Lần đầu tiên phát hiện hành tinh xoay quanh hai sao

C-STAT