Lần đầu tiên Việt Nam xây dựng thành công hệ gene người Việt

C-STAT