Loài bướm với đôi cánh trong suốt này sẽ có ngày cứu lấy đôi mắt của chúng ta

C-STAT