Loài muỗi phân biệt đồng loại bằng tiếng kêu

C-STAT