Loài ong biết phân biệt hình phạt và phần thưởng

C-STAT