Mexico: Phát hiện xương sọ, xương hàm 500 năm tuổi

C-STAT