Microsoft, Novell đạt được một thoả thuận lịch sử

C-STAT