Microsoft và Fujitsu phát triển công nghệ bảo mật bằng tĩnh mạch lòng bàn tay trên Windows 10

C-STAT